top of page

TERMES I CONDICIONS

Dades del titular

Denominació: Bernat Buch Boadas (de ahora en adelante, SOCIEDAD)

NIF: 38850822 G

Domicili: Carrer Miquel Cuní, 23 Calella (08370) Barcelona

Correu electrònic de contacte: info@mmgravelgrinder.com

WhatsApp: +34 690.388.695.

Condicions d´ús de la web

La utilizació per l' Usuario de la Web implica l'acceptació expressa i sense reserves dels presents Termes i Condicions (d'ara endavant, Condicions), i regiran entre les parts. En cas de no estar d'acord amb les presents condicions, li recomanem que no fagi ús de la mateixa.

Objecte i àmbit d'aplicació de la web

Els presents Termes i Condicions regulen l'ús de la Web per els Usuaris, aquestes condicions podran ser modificades en tots els seus extremes per la SOCIETAT. Les modificacions de les condiciones seran publicades i/o comunicades als Usuaris a través dels mitjans disponibles. Les condicions modificades seran d' aplicació desde la seva entrada en vigor.

Sense prejudici de l' anterior, l'ús i/o la contractació de determinats productes/continguts poden estar sotmeses a condicions particulars, aquestes seran degudament comunicades als Usuaris. Les condicions particulars prevaldran front a les Condicions Generals.

Es farà referencia com Usuari a aquell que navega per la Web.

L' accés a la Web es lliure i el seu contingut es gratuït, no onstant, l' ús de la Web suposa l' acceptació i assumpció per part de l' Usuari de les Condicions aquí regulades.

Els Usuaris han de ser majors de 18 anys y tenir capacitat suficient per adquirir els compromisos i obligacions que es derivin dels seus actes dins de la Web. Els continguts de la Web no estan dirigits a menors d' edat.

La SOCIETAT com responsable de la Web té la facultat per suspendre, modificar, restringir o interrompre l' ús de la Web per tercers, sense necessitat de notificar-ho amb anterioritat i sense que d' això es pugui derivar indemnització alguna.

Normes d'ús de la Web

Els Usuaris podran fer ús de la Web, sempre i quant respectin les presents Condicions i la legalitat vigent.

Sota cap circumstancia estarà permès l'accés i/o utilització de la Web amb finalitats il·legals o no autoritzades. En particular, a efectes anunciatius que no limitatius, queda prohibida qualsevol actuació que:

  • suposi l' ús de la Web de forma il·legal i que es dirigeixi en contra de l'ordre públic, la bona fe i la moral.

  • pugui o tingui la intenció de difondre qualsevol informació, imatge, material difamatori, ofensiu, racista, xenòfob, etc.

  • amb la finalitat de suplantar l'identitat de tercers i/o que porti a confusió sobre l'identitat de l'Usuari.

  • transmeti, instal·li, propagui, etc, qualsevol virus, malware, arxius perjudicials, etc., tractin o aconsegueixin sobrepassar les mesures de seguretat de la Web, així com aquelles activitats (hack, falsificació, etc.) que tractin d'accedir a parts de la Web sense accés als Usuaris no autoritzats, els servidors i/o els sistemes de red connectats.

  • pugui danyar o interrompre el funcionament de la Web, incloses aquelles activitats que saturin l'infraestructura de la Web.

La SOCIETAT es reserva el dret d'empendre accions legals, judicials o no, per a tots aquells que no compleixin les normes d' ús de la Web.

Drets de propietat intel·lectual i industrial de la Web

La SOCIETAT es titular i/o compta amb les llicències d' ús corresponents  sobre els drets d' ús i explotació de la propietat intel·lectual i industrial de la Web, inclosos tots els continguts (imatges, videos, il·lustracions, logotips, marques, texts, etc.) inclosos a la mateixa. La SOCIETAT es reserva tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre els continguts de la Web.

En cap cas l'accés i ús de la Web pot entendre's com a una transmissió, llicència, renúncia, cessió (total o parcial) dels drets de SOCIETAT al Usuari i/o tercer. Els drets dels Usuaris i/o tercers queden restringits a l' ús del contingut de la Web durant la seva navegació.

Ni els Usuaris ni els tercers podran fer us de les marques, logos, noms comercials o altres signes distintius, que es trobin a la Web, exceptuant aquells que tinguin consentiment previ per escrit del titular.

Així mateix, queda prohibida la modificació, copia, reproducció, comunicació publica, transformació i /o distribució de la totalitat o part dels continguts inclosos a la Web independentment del seu fi.

Aquesta prohibició només estarà exceptuada en cas de que es compti amb l'autorització previa, expressa i per escrit del titular dels drets.

De la mateixa manera, la SOCIETAT també prohibeix la modificació i/o manipulació de qualsevol dels Continguts de la Web.

Els continguts de la Web no es podrán extreure per tercers, ja sigui de forma manual o a través de qualsevol altre tècnica.

En cas de que els Usuaris i/o tercers proporcionin informació a la Web, aquests es responsabilitzaran de que aquesta informa

ció no signifiqui cap dret de tercers. En cas contrari, respondran a ells, mantenint inocent la SOCIETAT.

En cas de que els Usuaris i/o tercers tinguessin coneixement de l'existència d'algún CONTINGUT que fos contrari a la legalitat o suposes una infracció de drets de propietat intel·lectual i/o industrial, hauran de notificar-ho immediatament a la SOCIETAT.

Enllaços de la Web

A la Web poden mostrar-se enllaços a diferents pàgines web a través de diferents mitjans (links, banners, botons, etc.), la SOCIETAT informa als seus Usuaris que aquests estan gestionats per tercers, que escapen al control de la SOCIETAT. Per això, la SOCIETAT no assumirà cap responsabilitat per qüestions vinculades a les pagines web dels enllaços.

L' inclusió d'enllaços a la Web no suposa la relació, col·laboració o qualsevol classe de vinculació entre la SOCIETAT i el titular/responsable de la pàgina web.

Per això, en cas de que els Usuaris tinguessin coneixement de que el contingut i/o activitats dd'aquestes pàgines web de tercers fossin contraries a la legalitat, ordre públic o moral, hauran de notificar-ho immediatament a la SOCIETAT.

Garantíes i Responsabilitats a les Webs

La SOCIETAT treballa per a que els continguts de la Web siguin sempre fiables i verídics, pero no pot garantitzar que això es compleixi sempre, fins hi tot quan s'estàn adoptant totes les mesures necessàries que es troben dins de les seves possibilitats per a garantitzar el correcte funcionament i contingut de la Web.

Per això, la SOCIETAT no es fa responsable de: 

  • la disponibilitat continua de la Web, del 100% dels seus continguts, serveis, etc.

  • l'absència d'errors a la Web.

  • l'absència de virus o altres sistemes perjudicials. 

  • les vulnerabilitats de la Web.

En cas de que com a Usuari de la Web tinguessis coneixement de que el contingut anés en contra de la legalitat vigent i o falles de servei, existència de virus, hauràs de notificar-ho immediatament per a que la Societat pugui adoptar mesures per a solucionar-ho.

Tractament de Dades Personals a la Web (Protecció de Dades)

La SOCIETAT informa que la política de protecció de dades personals es troba regulada dins la Política de Privacitat i Política de Cookies de la present Web i que aquesta forma part dels present Termes i Condicions.

Legislació aplicable i jurisdicció

Tant l' ús de la Web com els contractes que es deriven de la mateixa es regeixen per les lleis espanyoles.

Les controversies que es derivin o guardin relació amb l' ús de la Web o amb els contractes que d'ella es derivin quedaran sotmesos als jutjats Barcelona ciutat. 

Garantíes i responsabilitats del SAC

La SOCIETAT, treballa per donar un servei de qualitat, i proporcionar respostes fiables i verídiques, però no pot garantitzar que això es compleixi sempre, encara que s'estiguin adoptant totes les mesures necessaries que es troben dins de les seves possibilitats per a garantitzar el correcte funcionament i contingut del Servei. 

En cas de que com a Usuari del Servei tinguessis coneixement de que el contingut anés en contra de la legalitat vigent i/O faltes de servei, hauràs de notificar-ho immediatament per a que la SOCIETAT pugui adoptar les mesures oportunes per a solucionar-ho.

bottom of page