top of page

REGLAMENT TTDF

1. DADES GENERALS

La Trail Torres del Foc és una activitat esportiva competitiva de muntanya, organitzada per M&M Outdoor Events i Gesport, amb el suport de l'Ajuntament de Calella, el dissabte 16 de Novembre de 2024, denominada amb totes les seves versions com a TTDF + la seva distància, amb sortida i arribada a Calella (Maresme).

2. FORMAT DE L'ESDEVENIMENT

La Trail Torres del Foc és una cursa competitiva que transcorre per camins i senders del Parc del Montnegre i Corredor, que es disputa a peu i en un sol dia.

El recorregut de les quatrre distàncies està dissenyat i valorat conjuntament amb les oficines del Parc Natural del Montnegre i Corredor, però pot patir canvis fins a la última setmana degut a inclemències meteorològiques o canvis en els permissos.

Desde la organització de la Trail Torres del Foc busquem un esdeveniment amb afectació zero o mínima envers el medi ambient. També demanem el màxim respecte dels participants envers l'entorn que trepitgen i envers la resta de persones que formen part de l'esdeveniment, ja siguin altres participants o persones de la organització.

Sota aquest marc, demanem respectar al màxim el recorregut senyalitzat i no sortir-ne.

La organització marcarà tot el recorregut amb cintes de marcatge i les recollirà una vegadda finalitzada la prova.

3. ELS RECORREGUTS

Hi han 4 recorreguts, tots circulars i amb arribada i sortida a Calella, Maresme, Barcelona.

21 KM - 600+ / SORTIDA 9:30 / HORA D'ARRIBADA PRIMER PREVISTA 12:00 / TEMPS MAXIM 6 HORES

35 KM - 1.120+ / SORTIDA 9:00 / HORA D'ARRIBADA PREVISTA 12:30 / TEMPS MAXIM 8 HORES

50 KM - 1.700+ / SORTIDA 8:30 / HORA D'ARRIBADA PREVISTA 13:00 / TEMPS MAXIM 10 HORES

70 KM - 2.240+ / SORTIDA 8:00 / HORA D'ARRIBADA PREVISTA 15:00 / TEMPS MAXIM 12 HORES

*dades aproximades i basant-se en un corredor mig.
*els horaris del programa poden variar fins a la setmana abans de l'esdeveniment.

El recorregut de la TTDF estarà degudament senyalitzat en la seva totalitat amb banderoles i cintes. Totes les marques utilitzades seran retirades per l’organització seguint els talls de pas i el tancament de la prova.

La cursa serà marcada i revisada durant els dies previs a la mateixa. Tot i això, no podem assegurar que el algún cas hi hagi problemes deguts a ates malintencionats, per això, recomanem l'ús del GPS amb el track de la cursa, descarregable a la pàgina web.

4. CONDICIONS DE PARTICIPACIÓ

La Trail Torres del Foc és un esdeveniment exigent de muntanya, tant físicament com tècnicament, i es desenvolupa en modalitat de semi autosuficiència. Desde la organització demanem que els participants tinguin una bona condició física i estiguin preparats per a gestionar situacions difícils propies d'aquests tipus d'esdevenimentes esportius, tenint en compte també les possibles inclemències meteorològiques.

Els corredors i corredores participen sota la seva responsabilitat i declaren que passen regularment les proves mèdiques específiques per a aquest tipus de curses i es declaren aptes tant físicament com tècnicament i psicològicament per afrontar la cursa. Només sobre aquests recau la decisió final de participar i prendre sortida a la Trail Torres del Foc. Els participants eximeixen l’organització de tota reclamació o demanda basada en suposades accions o inaccions dels participants o altres que actuïn a favor seu. Així com les reclamacions o demandes resultants dels danys que puguin succeir els participants i els seus materials, incloent-hi la pèrdua.

D'aquesta manera, l'organització no es fa responsable dels accidents o danys que puguin rebre o produir els participants.

La inscripció està oberta a tota persona major d’edat. Es consideren majors d’edat totes les persones que el dia de la prova hagin complert 18 anys.

Cada corredor/a haurà de portar el material obligatori que sol·licita l’organització, més el que cregui adequat per afrontar amb totes les garanties de seguretat les condicions pròpies de la muntanya i de la Trail Torres del Foc en concret, adequant aquest material als ritmes de carrera de cada participant ia possibles inclemències meteorològiques.

En el cas de possibles canvis en el material obligatori per part de l’organització, i sempre per causes meteorològiques que així ho aconsellin, es comunicarà a la xerrada tècnica del dia abans de la cursa, on el corredor/a es compromet a ser present.

5. ASSEGURANÇA INCLOSA

Desde la organització de la Trail Torres del Foc oferim totes les inscripcions a la prova amb assegurança inclosa. En cas de participants federats, consultar amb la organització per a valorar si és valida o no per a participar a la prova.

6. DRETS D'IMATGE / DADES PERSONALS

Atès que el dret a la pròpia imatge està reconegut a l’article 18.1 de la Constitució espanyola i està regulat per la Llei Orgànica 1/1982 de 5 de maig, sobre el dret a l’honor, a la intimitat personal i familiar ia la pròpia imatge, tots els participants renuncien a utilitzar aquest dret, i autoritzen l’organització i els seus patrocinadors a utilitzar i publicar tota fotografia o vídeo relacionat amb motiu de la prova, ja sigui amb motius publicitaris, incloses les xarxes socials o pels motius que aquesta consideri més oportú.

Els participants cedeixen les seves dades personals a l’organització i als col·laboradors de la Trail Torres del Foc amb finalitats  de gestió de la cursa, publicitàries i d’informació relacionada amb l’esdeveniment. En cas contrari aquest enviarà un email a uttorresdelfoc@gmail.com on serà donat de baixa immediatament.

Els fotògrafs o càmeres externs, hauran de notificar la seva presència a lorganització per a la seva acreditació.

7. LES INSCRIPCIONS

La inscripció és personal i intransferible, una vegada realitzada la inscripció, el participant tindrà dret a fer canvis de distància edició o bé reclamar la devolució de la seva inscripció fins el 31 d'agost i aquesta serà del 60% del seu valor total. A partir de l’1 de setembre (aquest inclòs) el participant no podrà fer cap tipus de canvi, inclòs el canvi d’edició, ni cancel·lar la inscripció sota cap circumstància.

8. CANCEL·LACIÓ DE LA CURSA

En cas de que l'esdeveniment s'hagi de cancel·lar per causes de força major, sempre alienes a la voluntat de l’organització, aquesta proposarà una data alternativa dins del mateix any, i el corredor podrà triar entre:

A: Córrer la nova data proposada per l’organització.

B: Traspassar la inscripció a la següent edició.

C: Reclamar l’import de la inscripció, i aquesta serà del 50% del valor total de la mateixa.

El participant haurà d’informar a l’organització de quin és el seu desig mitjançant un mail a uttorresdelfoc@gmail.com durant els següents 7 dies des de la informació del canvi o cancel·lació.

9. TEMPS DE TALL I TEMPS LLIMIT

La Trail Torres del Foc pot disposar de talls de pas a cada avituallament. Si no es supera a temps un tall de pas, el participant queda desqualificat de la cursa a efectes immediats. Els participants que vulguin seguir el recorregut, i que hagin superat els horaris dels talls de pas, ho faran sempre fora de carrera i només sota la seva responsabilitat.

Els temps maxims per a completar els recorreguts son:

21K: 6 HORES

35K: 8 HORES

50K : 10 HORES

70K : 12 HORES

11. AVITUALLAMENTS

Hi ha diferents tipus d’avituallaments repartits pel recorregut de la Trail Torres del Foc.

IMPORTANT: els avituallaments de la TTDF no disposen de gots.

Els nombre d'avituallaments de cada recorregut és:

21K: 2 avituallaments

35K: 3 avituallaments

50K : 4 avituallaments

70K : 6 avituallaments

12. EQUIP ESCOMBRA 

Un equip escombra tancarà la prova i retirara totes les marques sempre seguint l’horari de tancament oficial a tots els talls de pas, tot corredor superat per l’equip escombra quedarà automàticament fora de cursa.

13. CRONOMETRATGE

La Trail Torres del Foc és una cursa cronometrada.

14. MATERIAL OBLIGATORI

Material obligatori:

  • Jaqueta tallavents.

  • Manta térmica o de supervivencia, (mínim 1,20 X 2,10)

  • Contenidor per reserva d’aigua (mínim 500ml) o got.

  • Frontal o llanterna amb piles de recanvi.

  • Telèfon mòbil carregat.

També recomanem: Samarreta tècnica, malles llargues, xiulet, GPS o bruixula, productes de nutrició adicionals.

15. ASSISTÈNCIA EN CURSA

 

Està prohibit rebre acompanyament per una persona no inscrita a la prova, qualsevol tipus d’assistència externa només es podrà produir dins dels avituallaments oficials de la Trail Torres del Foc.

16. ABANDONAMENT VOLUNTARI

Els abandonaments voluntaris seran sempre amb els mitjans propis de cada corredor/a. Desde la organització posarem tots els mitjans per a facilitar l'evacuació dels participants. Està prohibit abandonar el recorregut senyalitzat sense haver informat l’organització. Els punts d'evacuació seran sempre els punts d'avituallament.

19. METEOROLOGIA

En cas que les condicions climatològiques o altres adversitats impedeixin el desenvolupament normal de la prova, l’organització es reserva el dret de fer canvis tant en el recorregut com en els horaris de la cursa, sense ser aquest motiu de reclamació de la inscripció per part del o de la participant. En cas de condicions climatològiques o altres adversitats, l’organització si és possible habilitarà un recorregut alternatiu.

20. PENALITZACIONS I DESQUALIFICACIONS

 

Tot membre de l’organització té l’obligació de posar en coneixement de la direcció de cursa qualsevol incident que cregui oportú, i aquesta prendrà les mesures que cregui més oportunes. La direcció de cursa, àrbitres, delegats federatius, equips escombra, sanitaris, coordinador d’avituallament podrà retirar de la competició un corredor.

Serà responsabilitat del Comitè de Carrera lestabliment de les penalitzacions.

21. DESQUALIFICACIÓ

Suposarà la desqualificació immediata del corredor/a:

- No participar sense causa justificada a la cerimònia oficial de lliurament de premis.

– Provocar un incident esportiu (agressió o insult) a un competidor, membre de lorganització, equip arbitral o espectador.

– Provocar un accident de manera voluntària.

– Participar sota una identitat falsa o suplantant a una altra persona.

– Tirar qualsevol tipus d’escombraries (gels, embolcalls, etc.) al recorregut, suposarà la desqualificació automàtica.

Serà responsabilitat del Comitè de Carrera lestabliment de les penalitzacions.

22. TAULA DE CATEGORIES

Categories següents:

– Categoria ABSOLUTA (18-39) : Masculina i femenina.

– Categoria MASTER 40 (40-49) : Masculina i femenina.

– Categoria MASTER 50 (50 i més) : Masculina i femenina.

Els premis no seran acumulables.

Per no demorar el lliurament de premis aquests s’entregaran a mida els podis es vagin completant a cadascuna de les seves categories.


Els trofeus o medalles de cada categoria es lliuraran exclusivament a l’acte del lliurament de premis, els i les participants que no es presentin al lliurament de premis sense motiu justificat seran desqualificats/des.

25. MISCEL·LÀNEA

Tot el que no quedi reflectit al reglament queda sota la decisió de l’organització.

L’organització es reserva el dret de modificar aquest reglament.

Tots els participants a la Trail Torres del Foc a totes les seves distàncies, declaren haver llegit i comprès el reglament, acceptant totes i cada una de les seves condicions, eximint de tota responsabilitat a l’organització.

bottom of page