top of page

REGLAMENT

M&M ACROSS CATALUNYA

1. ORGANITZACIÓ ​
 
La M&M Across Catalunya és una activitat cicloturista de caràcter no competitiu, organitzada per M&M Gravel Grinder sota la persona jurídica Bernat Buch Boadas, el dia divendres 16 de Maig de 2025 fins el dia dissabte 17 de Maig de 2025, amb sortida de Vielha i arribada a Santa Susanna.​
 
2. FORMAT I CARACTERÍSTIQUES
 
El format proposat és de caràcter NO COMPETITIU. No és una marxa ni una cursa. És un repte personal ofert a través de la M&M Gravel Grinder, on cada participant està obligat a respectar en tot moment la Llei de seguretat viària i el reglament de circulació vigent a Espanya, així com qualsevol altra normativa vigent durant el recorregut dissenyat per l'organització .
 
En cap moment no es té prioritat especial sobre cap dels altres usuaris de les vies. La Seguretat viària a tenir en compte durant la prova es desenvoluparà al punt 8 del Reglament.​ No hi ha DORSALS, però si seran de compliment obligat, els elements identificatius dels participants, per la seva seguretat i pel desenvolupament de l'esdeveniment. Adhesiu per a la bicicleta, identificatiu personal i intransferible pel participant i la seva bicicleta. També seran portadors d'un tracker o geo localitzador entregat a la borsa del ciclista, sota fiança de 50 euros, reemborsables a la finalització de l'esdeveniment i en tornar el mateix geolocalitzador. El seguiment en línia de tots els participants serà a través de la pàgina, podent seguir la seva evolució al mapa interactiu de la web https://tracmove.es/.

3. RECORREGUT
 
El recorregut iniciarà a la població de Vielha i finalitzarà a Santa Susanna. Cada participant ha de ser plenament conscient de la duresa del recorregut i de les condicions físiques per afrontar-lo. El traçat es fa amb autosuficiència. No és permesa l'assistència externa, cosa que significa que cada participant ha de gestionar el menjar, la beguda i les hores de son durant la prova. Els participants tenen 42 hores per completar la prova.
 
El recorregut no està marcat sobre el terreny, els participants han de seguir el track que els facilitarà l'organització abans de l'esdeveniment. És responsabilitat de cada participant carregar el track del GPS i seguir el traçat que indica. No fer això és motiu de desqualificació. Serà obligatori seguir l'itinerari marcat pel track. A més, l'organització pot establir controls de pas (CP) si ho creu necessari, que estaran degudament senyalitzats.
 
Els trams del recorregut que passin a través de carreteres o poblacions no estaran tallats al trànsit, per la qual cosa cal seguir i respectar les normes generals de trànsit o les indicacions de l'organització. L'organització podrà fer els canvis que consideri oportuns en el recorregut, incloent-hi la suspensió de la prova, si les condicions climatològiques així ho aconsellen, o per altres causes de força major.
 
En aquest cas i un cop feta la sortida, els drets dinscripció no seran retornats. Si cal fer canvis en el recorregut, la decisió s'anunciarà durant la setmana anterior a la prova a través de les reds socials i la pàgina web oficial de la prova. Si cal interrompre i anul·lar l'esdeveniment en un punt del recorregut, la classificació es determina segons l'ordre i el temps d'arribada al punt d'interrupció. Si cal suspendre l'esdeveniment abans de la data prevista i amb una antelació de més de 15 dies respecte de la data de sortida, es farà una devolució parcial de l'import de la inscripció. El percentatge daquesta devolució dependrà de la data de suspensió i despeses ja realitzades. En cas que l'anul·lació sigui durant els darrers 15 dies abans de l'esdeveniment, i per causes alienes a l'organització, no es farà cap devolució. Hi haurà temps de tall a un punt del recorregut.

4. AUTOSUFICIÈNCIA ​
 
Atès el caràcter dautosuficiència de la prova, cada participant haurà de preveure la quantitat de menjar i beguda que consideri necessària per poder completar el recorregut dia a dia. L´organització no posarà punts d´avituallament. No estarà permès rebre ajut extern, serà desqualificat aquell participant que així ho rebi. Està permès comprar menjar, beguda, recanvis, consumir a bars i restaurants i allotjar-se en hotels o hostals.​
 
5. MATERIAL ​
 
El material obligatori podrà variar a criteri de lorganització i segons previsions meteorològiques. Qualsevol canvi es comunicarà als participants amb antelació. ​ El material obligatori es comprovarà a la sortida ia l'arribada, i a qualsevol punt aleatori de l'esdeveniment.
 
- Casc
- Manta tèrmica de superfície mínima 1 x 2 m
- Samarreta tèrmica - Jaqueta impermeable
- Sac de dormir o sac de supervivència (*aquest sac no substitueix la manta tèrmica)
- Xiulet
- Dipòsit d'aigua (bidons o ampolles)
- Reserves de menjar
- Documentació
- DNI o passaport
- GPS amb el track de la prova, carregador GPS o bateries de recanvi.
- Telèfon mòbil encès durant tota la prova i amb carregador.
- Dispositiu de seguiment (GPS) - cedit per l'organització
- Guia de serveis - cedida per l'organització
- Il·luminació i visibilitat
- Llum frontal amb bateria de recanvi o carregador
- Llum frontal de recanvi, pot ser un frontal lleuger
- Llum posterior vermella intermitent. Obligatori portar-lo encès durant la nit.
- Armilla o cinta corporal reflactant. Obligatori portar-la de nit.​
 
Equip de recanvis:
 
- 2 càmeres
- Pegats
- Desmuntables
- Multieina
- Desmuntacadenes
- Passador de cadenes ​
 
Farmaciola d'emergència:
 
- 2 monodosis de sèrum fisiològic
- 2 compreses estèrils
- 2 apòsits estèrils per a ferides i esgarrinxades
- crema solar
- analgèsics
- espadadrap
- vena elàstica
- punts de sutura ràpida
 
Material recomanat:
 
- carregadors solars o dinamo
- bateries externes (power bank)
- bosses bikepacking
- funda de bivac
- roba de recanvi
- roba d'abric
- maneguets i camals
- vaselina
 
Si cal, l'organització podrà modificar el material obligatori. El canvi serà notificat als participants amb suficient antel·lació. No es permet rebre o tornar material a cap assistència externa. No es pot abandonar material. Serà obligatori portar encesa la llum frontal i la llum vermella del darrere segons les condicions de llum natural.

6. PARTICIPACIÓ ​
 
La prova està oberta a tots els esportistes més grans de 18 anys complerts  el dia de la prova. En inscriure's, coneix i accepta sense reserves aquest reglament. Els participants inscrits confirmen estar plenament informats del format i les característiques de la M&M i són conscients de la longitud, dificultat i exigència física de la prova.
 
Confirmen disposar dels coneixements, l'experiència, el material i el nivell físic i els psicòlegs necessaris per afrontar i superar possibles problemes relacionats amb les exigències d'una prova non-stop de llarga distància.​ Inscriure's, el participant accepta que coneix i accepta aquest reglament. La participació en el conjunt global dels participants està limitada a un nombre que quedarà determinat i exposat en el moment de l'obertura d'inscripcions.
 
Per motius obvis de seguretat i per l'entorn natural on transcorre la prova, el nombre de participants és limitat.​ L'organització es reserva el dret d'expulsar de la M&M Across Catalunya aquells participants la conducta dels quals dificulti o interfereixi el desenvolupament correcte de la prova.​
 
7. SEGURETAT I ABANDONAMENTS
 
Hi haurà personal autoritzat i identificat que vetllarà per la seguretat dels participants. És obligatori seguir les indicacions del personal. ​ En cas d'abandonament, cal comunicar-ho com més aviat millor al personal de l'organització a través del número de telèfon facilitat per l'organització. Excepte en cas d'accident, l'organització no es fa càrrec del trasllat del participant a la sortida, arribada o punt de control als participants que abandonin. Un cop comunicada la retirada, el participant haurà de tornar el dispositiu GPS cedit per l'organització. ​
 
A partir d'aquell moment quedarà fora de la prova i assumirà qualsevol responsabilitat derivada de l'abandó. En cas de necessitat d'evacuació per accident, cal avisar l'organització per activar el protocol corresponent.
 
L'organització podrà retirar de l'esdeveniment o aturar temporalment, segons el seu criteri, els participants que tinguin problemes físics evidents que puguin posar en perill la seva salut. Els participants estan obligats a donar ajut als accidentats o aquells que ho necessitin. Incomplir aquesta norma significarà la desqualificació.

8. INSCRIPCIONS
 
Les inscripcions i el pagament es faran a través de la pàgina web de l'esdeveniment i seguint el formulari d'inscripció. Les inscripcions són personals i intransferibles. En cap cas i sota cap concepte, es poden fer transferències d'inscripcions. Els participants hauran de deixar una fiança de 100€ a l'hora de recollir el dorsal, que se'ls tornarà quan tornin el dispositiu GPS.
 
Els inscrits podran anul·lar la inscripció i rebre una devolució parcial de limport de participació per a qualsevol raó que els impossibiliti disputar lesdeveniment en la data estipulada. L'import que es retornarà al participant que cancel·li la inscripció serà del 80% del total si ho fa fins a 2 mesos abans de l'esdeveniment i del 50% si ho fa fins a 20 dies abans de l'esdeveniment; més despeses de gestió de la inscripció (3,5%). Les anul·lacions a partir de 20 dies abans de l'esdeveniment no es retornaran cap import. Un cop feta la sol·licitud de tornada, aquella inscripció passarà a pertànyer a l'organització, que l'oferirà al següent participant a la llista d'espera.
 
En cap cas la persona que sol·licita el retorn, no pot triar el seu substitut.​ Per formalitzar la inscripció, el dia de la recollida de la borsa del participant, els participants hauran de presentar el DNI, passaport o document equivalent per a participants estrangers.​
 
9. CONTROL DE SORTIDA ​
 
Previ a la sortida es farà un control de material. Es farà una verificació del material obligatori. Aquells participants que no tinguin el material obligatori o que el presentin defectuós o inutilitzable, no podran agafar la sortida. ​
 
10. DESQUALIFICACIONS ​
 
- No passar pel control de sortida
- No seguir el track de la prova
- Canviar o cedir el dorsal a una altra persona
- Retallar el recorregut
- Rebre ajuda externa
- Utilitzar algun mitjà de transport que no sigui la bicicleta
- No ajudar altres participants que ho necessitin
- Infraccions contra el medi ambient
- Desobeir les indicacions de l'organització, controladors o metges
- Conducta antiesportiva cap a la resta de participants o organització
- Superar el límit horari
- Negar-se a rebre una inspecció de material
 
11. PENALITZACIONS
 
- Tirar escombraries a zones no habilitades: 2h
- Manca de material obligatori: 1h per cada
- Abandonar material: 2h

12. SEGURETAT VIAL, ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS I R.C.​
 
Tots els participants hauran d'observar atentament les disposicions de la llei de seguretat viària. El recorregut transcorre gairebé íntegrament per pistes i camins, però en alguns moments creuarem o utilitzarem carreteres obertes al trànsit, on haurem d'extremar la precaució o complir rigorosament les normes de circulació.​ ​
 
L'organització no es fa responsable de cap accident que pugui ser causat o víctima el participant, provocat per una acció temerària o irresponsable per part seva, com tampoc es fa solidari dels costos dels deutes que puguin contraure els participants durant l'esdeveniment, ni dels desperfectes o avaries que puguin patir les bicicletes o un altre equipament dels participants. El participant eximeix lorganització de responsabilitat per pèrdua o deteriorament dels objectes personals per qualsevol circumstància.​ ​
 
A La M&M Across Catalunya, l'organització no proporcionarà cap assegurança i no es fa responsable de cap dany que hi pugui haver de manera directa o indirecta a tu oa tercers. És obligat disposar d'assegurança i per això has de tenir en compte que ha de cobrir: ​
 
- Anar amb bicicleta tant de dia com de nit.
- Tingues en compte que tota la responsabilitat recau sobre tu.
- L'assegurança ha de tenir explícitament: defunció i bona cobertura mèdica durant un mínim de 6 mesos.
- En cas de ser d'un país extern a l'esdeveniment, l'assegurança tindrà coberta l'extracició i la repatriació.
 
El dorsal atribuït a cada participant és intransferible, sense que es pugui cedir a cap altra persona sense coneixement i autorització prèvia de lorganització de la prova.
 
El participant coneix que es requereix un entrenament previ adequat i no tenir cap lesió que pugui agreujar-se com a conseqüència de la relació de la prova, per la qual cosa la preinscripció implica el reconeixement exprés per part de qui realitza complir ambdues condicions, eximint l'organització de qualsevol responsabilitat derivada a l'incompliment de tot això.

En qualsevol cas, cada participant a la prova assumeix les conseqüències que sobre la salut poguessin derivar-se de la seva participació a la prova, eximint-ne l'organització en qualsevol tipus de responsabilitat que per aquest motiu se'n pugui derivar. Així mateix, es responsabilitza de l'estat de la seva condició física, de conèixer el recorregut i l'exigència física que comporta, de la comprovació mèdica de la seva salut, dels danys que pogués ocasionar-se per la seva participació, assumint personalment risc inherent per a la salut que suposa el esforç requerit per a la participació.​ ​
 
13. MEDI AMBIENT, CIVISME I RESPECTE
 
Un dels objectius i desitjos de la M&M és mostrar la riquesa paisatgística i de la natura que tenen els parcs naturals del Montnegre i el Corredor i el Montseny. Demostrar que gaudir daquests llocs pot ser compatible amb les activitats de turisme actiu és un dels nostres objectius.​
 
El recorregut es desenvolupa majoritàriament per paratges naturals, per la qual cosa serà onligació de tots, preservar l'entorn, quedant terminalment prohibit llençar deixalles fora de les àrees de control. Per tal de contribuir al mínim impacte mediambiental de la prova, els participants utilitzaran els contenidors situats als avituallaments i punts estratègics per fer fora tots els residus generats.​

14. DRETS D'IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES ​
 
L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l'organització de l'esdeveniment, l'enregistrament total o parcial de la seva participació, i que dóna el seu consentiment perquè pugui ser utilitzada la seva imatge en la promoció i difusió de la prova, en totes les formes possibles (ràdio, premsa, vídeo, foto, internet, cartells, mitjans de comunicació i reds socials) i cedeix tots els drets relatius a l'explotació comercial i publicitària que l'organització consideri oportuna executar, sense dret per part a rebre cap compensació econòmica.​
 
D'acord amb el que estableix la Llei oRGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal, totes les dades dels participants recollides al formulari d'inscripció seran incloses en un fitxer privat de l'organització prova, amb fins exclusivament de gestió i caràcter comercial per a les marques col·laboradores. Tots els interessats poden exercitar els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició d'ús de dades mitjançant el correu electrònic a: info@mmgravelgrinder.com.​
 
15. ACCEPTACIÓ I RESPONSABILITAT ​
 
El mer fet d'inscriure's en aquesta prova suposa l'acceptació del present Reglament i la renúncia a tots els drets contra l'Organització, renunciant a tota acció legal que es pugui derivar de la participació a la prova.​ L'organització es reserva el dret a realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu s'estimi necessari, comunicant aquests canvis als mitjans de difusió habituals de l'esdeveniment. Així mateix, es reserva el dret d‟admissió.


 

bottom of page