top of page

REGLAMENT

1. ORGANITZACIÓ

La M&M és una activitat cicloturista de caràcter no competitiu, organitzada per M&M Gravel Grinder sota la persona jurídica Bernat Buch Boadas, el dia dissabte 18 de Maig de 2024, denominada amb totes les seves versions com a M&M + la seva distància, amb sortida i arribada a Santa Susanna (Maresme).

2. FORMAT I CARACTERÍSTIQUES

El format proposta es de caràcter NO COMPETITIU. No és una marxa ni una carrera. És un repte personal ofert a través de la M&M Gravel Grinder on cada participant està obligat a respectar en tot moment la Llei de Seguretat Vial i el Reglament de Circulació vigent a Espanya, així com qualsevol altre normativa vigent durant el recorregut dissenyat per la Organització. En cap moment es té prioritat especial sobre cap dels altres usuaris de les víes. La Seguretat vial a tenir en compte durant la prova es desenvolupa al punt 8 del Reglament.

No hi ha DORSALS, però si seran d'obligat compliment, els elements identificatius dels participants, per la seva seguretat i per el desenvolupament de l'esdeveniment. Enganxina per la bicicleta, identificativa personal i intransferible per el participant i la seva bicicleta. També seran portadors d'un tracker o geo localitzador entregat a la bossa del ciclista, sota fiança de 50 euros, reembolsables a la finalització de l'esdeveniment i al retornar el mateix geolocalitzador. El seguiment online de tots els participants serà a través de la pàgina, podent seguir la seva evolució al mapa interactiu de la web https://tracmove.es/.

Existeix un cronometratge, i uns temps horaris de tall. Aquests temps de tall, situats en els punts tècnics i d'Avituallament per l'Organització, seran mes que suficients per a que tots/es els/les participants, independentment del seu nivell, puguin disfrutar de la prova amb la condició física mínima necessaria per fer front a distàncies com aquestes amb un desnivell com aquest.

Els temps de tall hauríen de ser respectats per la seva propia seguretat i de la prova. En cas de no complir amb aquest horari, el participant podrà seguir pel seu compte sense el recolzament i la responsabilitat de l'Organitzador, o bé podrà escollir el trajecte més curt i fàcil per tornar a Santa Susanna. Els horaris de tall es publicaran al dossier del ciclista pubicat i anunciat a la web oficial i reds socials.

El el cas d'abandonament per avería que impossibiliti al participant, l'Organització no pot fer-se responsable de la recollida del mateix. Possibilita en la mesura del possible un retorn a la sortida a través del personal de cada un dels punts de control, una vegada finalitzat el pas de tots els ciclistes.

No hi ha senyalització del recorregut. La prova es realiza amb el seguiment per GPS d'un track entregat per l'Organització. Serà obligatori seguir l'itinerari marcat per el track. El track oficial i definitiu serà enviat a cada participant durant les setmanes anteriors a la data de l'esdeveniment. Obligatorietat de GPS, telèfon mòvil i bateria auxiliar.

Tipus de bicicleta. Aquest esdeveniment ha estat dissenyat per recórrer amb bicicletes de tipus Gravel. No obstant, està permès l'ús de qualsevol tipus de bicicleta capaç de rodar off-road (fora de carretera).

La presència de versions e-bike, no està contemplada en aquest Reglament. Si la demanda de participació d'e-bikes fos considerable, l' Organització valorarà i gestionarà la presencia d'aquestes.

3. RECORREGUT I DESENVOLUPAMENT

Hi han 3 recorreguts. Els tres son circulars amb sortida i arribada a Santa Susanna, amb les distancies i desnivells següents:

200 KM - 5.000+ / SORTIDA 6:00 / HORA D'ARRIBADA PREVISTA 19:00

120 KM - 2.500+ / SORTIDA 8:00 / HORA D'ARRIBADA PREVISTA 16:00

85 KM - 1.400+ / SORTIDA 8:00 / HORA D'ARRIBADA PREVISTA 13:00

*dades aproximades i basant-se en un ciclista mig.

Després de la sortida, el grup rodarà de forma suau neutralitzat durant els primers kilòmetres, una vegada passats aquests kilòmetres, cada participant serà lliure de circular amb el ritme mes apropiat per a ell.

L'itinerari recorre terreny de montanya, per camins, pistes i algun corriol; cada participant ha de ser plenament conscient de la longitud i dificultat de la prova, que pot desenvolupar-se en algun moment de nit, sota possibles condicions climàtiques de fred, pluja o vent. Per tant, ha de preveure que la seva indumentària, així com les condicions físiques necessàries, siguin les mes apropiades per a realitzar la prova.

El recorregut no està senyalitzat, sent responsabilitat de cada participant obtenir i seguir el track de la prova entregat per l'organització. Els trams que transcorren per carreteres o carrers de poblacions no estàn tallar al tràfic, així que s'han de respectar les normes generals de tràfic.

Els tipus de terrenys per els que circula el recorregut son variats, alternant entre carreteres comarcals amb camins de muntanya asfaltats i de terra. Es recomana l'ús de pneumàtics off road entre mínim de 37 mm i 42 mm i de l'ús d'uns jocs de transmissió aptes per a pujar pendents que superaran en algun punt, el 20%. El perfecte estat de la bicicleta és obligatori per afrontar amb seguretat la totalitat del recorregut.

 

Llums onligatories. Els horais de sortida i el propi circular de forma segura, fan que sigui obligatori portar llums, davantera i trassera.

En cas d'abandonament, s'ha de comunicar l'abans possible al personal de l'organització, bé d'algún dels punts de control o bé a través del número de telèfon facilitat per la mateixa organització. L'organització disposarà de diversos punts de recolzament tècnic d'urgència als principals punts d'avituallament.

L' organització podrà suspendre la prova si les condicions meteorològiques així ho aconsellen o per altres causes de força major. En aquest cas, els drets d'inscripció no seràn retornats.

La prova es desenvolupa en un temps màxim, en una sola etapa i el règim de semi-autosuficiència. Per això, cada participant ha de tenir la capacitat d'organitzar-se i orientar amb la seva propia autonomía, la supervivència entre els diferents punts de control i avituallaments, tant des del punt de vista alimentari com de vestuari i seguretat.

Com a recolzament, l' organització disposarà de varis punts de control i avituallament, que comptaran amb begudes i aliments en les quantitats que s'estimin com a raonables donat el registre de l'esdeveniment en semi-autosuficiència. Seran 6 en la modalitat de 200K, 4 en la modalitat de 120K, i 1 en la modalitat de 85K. Les seves ubicacions i detalls seran especificats en la guía del participant.

Es obligacó de cada participant portar els residus originats fins als punts senyalats per l'organització o fins la meta.

4. PARTICIPACIÓ

La prova està pberta a tots els esportistes majors de 18 anys complerts  el dia de la prova. Al inscriure's, coneix i accepta sense reserves el present reglament. Els participants inscrits confirmes estar plenament informats del format i caracteristiques de la M&M i son conscients de la longitud, dificultat i exigència física de la prova. Confirmen disposar dels coneixements, experiència, material i nivell físic i psicològis necessaris per afrontar i superar possibles problemes relacionats amb les exigències d'una prova non-stop de llarga distància.

 

La participacióm en el seu conjunt global dels participants, està limitada a un número que quedarà determinat i exposat a moment de l'obertuda d'inscripcions. Per motius obvis de seguretat i per l'entorn natural en el que transcorre la prova, el numero de participants és limitat.

5. INSCRIPCIONS I ANUL·LACIONS

El plaça d'inscripcions s'obre el dia 12 de Novembre de 2023. La inscripció es podrà fer a través de la pàgina web de l'esdeveniment (www.mmgravelgrinder.com) o per possibles canals alternatius a determinar. Les inscripcions son personals i intransferibles. En cap cas i sota cap concepte es poden fer canvis ni cessions d'inscripcions.

M&M 200K - 80€

M&M 120K - 70€

M&M 85K - 60

La llista total dels drets obtinguts amb la inscripció: regals de patrocinadors i organització, maillot oficial, serveis varis, track oficial, avituallaments, seguro d'accidents, seràn publicats a la web i reds socials. 

Per a formalitzar la inscripció, el dia de la recollida de la bossa del participant, els participants hauràn de presentar el DNI, pasaport o document equivalent per a participants extrangers.

Els inscrits poden anul·lar la seva inscripció fins a la data maxima de 18 de març de 2024.

La penalització per anul·lació es del 50% de l'import pagat, sense dret a rebre la seva bossa del participant.

Dit import serà abonat a la mateixa targeta amb la que es va efectuar el pagament i aquest procés pot durar entre 5 i 30 díes.

Després de la data maxima descrita, no s'admetrà cap anul·lació. Aquell participant que sol·liciti la baixa a la prova no tindrà cap dret a rebre cap import en concepte de devolució de la inscripció. No obstant, si que tendrà dret a retirar o sol·licitar la seva bossa del corredor previ a l'abonament dels costos d'enviament.

 

En el cas de suspensió de la prova a la data determinada de 18 de maig de 2024, sigui per causa pandèmica, per decretar-se Alerta 3 per risc d'incendis forestals o qualsevol altre de força major,  l'organització en el mínim temps possible establirà una nova data, dins de l'any 2023. Els inscrits podran optar per participar a la nova data o sol·licitar el traspàs de la mateixa per a l'edició del 2025. En cap cas es procedirà a l'anul·lació.

6. ELEMENTS IDENTIFICATIUS I MATERIAL OBLIGATORI

Tots els participants hauran de portar l'enganxina dorsal a la seva bicicleta. Aquest element és primordial per a la seguretat dels corredors i l'Organització i per a un correcte desenvolupament de la prova. Identificació en avituallaments, punts de control i en els diferents serveis oferts no podrán ser atesos sense aquesta identificació.

El tracker, geolocalitzador, serà entregat a la bossa del corredor sota fiança de 50€, que seràn retornats a la meta previa entrega del mateix en perfectes condicions.

Donat el caràcter d'autosuficiència de la prova i encara que la mateix tindrà diferents punts d' avituallament, cada participant ha de preveure la quantitat de menjar i beure per a completar el recorregut.

 

Material obligatori:

- Casc rígid i homologat

- GPS

- Telèfon

- Bateria auxiliar per ambdós dispositius

- Llums davantera i trassera

- Jaqueta xubasquero impermeable

- Manta tèrmica i xiulet

- Kit bàsic d'eines i recanvis. Elements identificatius i material de seguretat.

7. ASSISTÈNCIA MECÀNICA

Al llarg del recorregut s'establiràn diferents punts de control que depenent de la distància seleccionada estaràn situats en una població o una altre. Els avituallament estaran disposats durant el recorregut en diferents punts que l'Organització haurà dissenyat en cada cas.

8. SEGURETAT VIAL, ASSEGURANÇA D'ACCIDENTS I R.C.

Tots els participants hauran d'observar atentament les disposicions de la llei de seguretat vial i el seu regalment. El recorregut transcorre casi en la seva totalitat per pistes i camins, però en alguns moments creuarem o utilitzarem carreteres obertes al trànsit , on haurem d'extremar la precaució o complir rigurosament amb les normes de circulació.

Tota persona inscrita a la prova estarà coberta durant la seva participació, dins del recorregut i horaris establerts, com a mínim per una assegurança d'accidents segons el R.D. 849/1003, de 4 de juny, que estableix els capitals mínims per a accidents d'esportistes, amb la garantía d'assistència sanitaria. L' organització també tindrà com a propi una assegurança de responsabilitat civil.

Encara que l'organització no es fa responsable de cap accident que pugui ser causat o víctima el participant, provocat per una acció temeraria o irresponsable per la seva part, com tampoc es fa solidari dels costos de dels deutes que puguin contraure els participants durant l'esdeveniment, ni dels desperfectes o averíes que puguin patir les bicicletes o altre equipament dels participants. El participant eximeix a la organització de responsabilitat per pèrdua o deteriorament dels objectes personals per qualsevol circumstància.

El dorsal atribuït a cada participant es intransferible, sense que es pugui cedir a cap altre persona sense coneixement i autorització previa de la organització de la prova. Les assegurances tramitades per aquesta només cobreixen al titular del dorsal, que serà el que aparegui a la llista d'inscrits.

 

El participant coneix que es requereix un entrenament previ adequat i no tenir cap lesió que pugui agreujar-se com a conseqÜència de la relaització de la prova, per el que la preinscripció implica el reconeixement exprés per part de qui realitza de complir ambdues condicions, eximint a la organització de qualsevol resposabilitat derivada al incompliment de tot l'anterior. En qualsevol cas, cada participant a la prova assumeix les conseqüències que sobre la salud poguessin derivar-se de la seva participació a la prova, eximint a l'organització de la mateixa en qualsevol tipus de responsabilitat que per tal motiu es pugui derivar. Així mateix, es responsabilitza de l'estat de la seva condició física , de coneixer el recorregut i l'exigència física que comporta, de la comprovació mèdica de la seva salud, dels danys que pogués ocasionar-se per la seva participació, assumint personalment el risc inherent per a la salud que suposa l'esforç requerit per a la participació.

9. MEDI AMBIENT, CIVISME I RESPECTE

Un dels objectius i desitjos de la M&M es mostrar la riquesa paisatgística i de la naturalesa que tenen els parcs naturals del Montnegre i el Corredor i el Montseny. Demostrar que disfrutar d'aquests indrets pot ser compatible amb les activitats de turisme actiu és un dels nostres objectius.

El recorregut es desenvolupa en la seva major part per paratges naturals, pel que serà onligació de tots, preservar l'entorn, quedant terminalment prohibit tirar deixalles fora de les àrees de control. Amb la finalitat de contribuïr al mínim impacte medioambiental de la prova, els participants utilitzaran els contenidors situats als avituallaments i punts estratègics per a tirar tots els residus generats.

10. DRETS D'IMATGE I PROTECCIÓ DE DADES

L'acceptació del present reglament implica obligatòriament que el participant autoritza a l'organització del esdeveniment, la gravació total o parcial de la seva participació a la mateixa, i que dona el seu consentiment per a que pugui ser utilitzada la seva imatge a la promoció i difusió de la prova, en totes les formes possibles (radio, premsa, video, foto, internet, cartells, mitjans de comunicació, i reds socials) i cedeix tots els drets relatius a l'explotació comercial i publicitària que l'organització consideri oportuna executar, sense dret per la seva part a rebre compensació econòmica alguna.

D'acord a l'establert a la Llei oRGÀNICA 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de dades de caràcter personal, totes les dades dels participants recollides en el formulari d'inscripció seràn inclosos en un fitxer privat de l'organotzació de la prova, amb fins exclusivament de gestió i caràcter comercial per a les marques col·laboradores. Tots els interessats podran exercir els seus drets d'accés, rectificació, cancel·lació o oposició d'us de dades mitjançant el correu electrònic a: info@mmgravelgrinder.com.

11. ACCEPTACIÓ I RESPONSABILITAT

El sol fet d'inscriure's a aquesta prova suposa l'acceptació del present Reglament i la renúncia a tots els drets contra la Organització, renunciant a tota acció legal que pugui derivar-se de la participació a la prova.

L'organització es reserva el dret a realitzar les modificacions oportunes, quan per algun motiu s'estimi necessari, comunicant aquests canvis als mitjans de difusió habituals del esdeveniment. Així mateix, es reserva el dret d'admissió.

bottom of page