top of page

POLÍTICA DE PRIVACITAT

MMGRAVELGRINDER.COM tracta de respectar la privacitat dels nostres visitants aplicant practiques dissenyades per a protegir la privacitat dels usuaris de la seva web. Entenem que la informació és la base de les relacions humanes a l'espai virtual i que l'acollida i l' ús responsable de la mateixa, és de vital importància per a que els usuaris que naveguin per la nostra web es sentin còmodes i protegits.

La present Política de Privacitat regula els tractaments de les dades personals MMGRAVELGRINDER.COM

De les que es responsable la persona BERNAT BUCH BOADAS (endavant, SOCIETAT)

En compliment del disposat per el Reglament 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'Abril de 2016, com a responsable del lloc web, informa a tots els usuaris que facilitin o vagin a facilitar les seves dades personals, que aquests seran objecte de tractament que s'hagi registrat entre les activitats de tractament de la SOCIETAT, conforme al previst a l'article 30 del RGPD. 

Identificació Responsable del Tractament

Denominació: Bernat Buch Boadas

NIF: 38850822 G

Domicili: Carrer Miquel Cuní, 23 08370 Calella (Barcelona)

Correu electrònic de contacte: info@mmgravelgrinder.com

WhatsApp: +34 690.388.695

Finalitat dels tractaments

La SOCIETAT tractarà les dades dels usuaris de la pagina web i/o de la resta d'interessats per a: 

 1. La gestió de la contractació de productes i/o serveis a través de la plataforma web, així com els tràmits vinculats necessaris (inscripcions, enviaments, emissions de factures, cobraments d'imports, etc.).

 2. Promoció i comunicació de les Proves a través d'imatges, videos, etc. captats durant la preparació i execució de les mateixes.

 3. Emetre eriòdicament (a través de correu electrònic, vía postal, SMS, Whatsapp i/o qualsevol altre servei de missatgería instantania) comunicats amb ofertes, promocions o notícies relacionades amb les carreres i activitats relacionades, a no ser que s'indiqui el contrari o l'usuari s'oposi o no dongui el seu consentiment.

 4. Gestionar les solicituds d' informació realitzades a la SOCIETAT (informació sobre carreres, tràfic, talls de carrers, assessorament sobre els mateixos, consultes, etc.) 

 5. Servei d' Atenció al corredor: Les finalitats amb les que es tracten les dades al servei d' atenció al corredor en gestionar les sol·licituds d'informació realitzades al mateix (informació sobre carreres, tràfic, talls de carrers, assessorament, consultes, etc.).

 6. S' utilitzaran per a complir amb les obligacions legals.

Plaços i/o criteris de conservació de dades

El plaç de conservació per part de la SOCIETAT de les dades personals dels usuaris únicament durant el temps necessari per a la consecució de les finalitats per les qsue van ser recollits, o en el seu cas, en el plaç establert per llei.

Legitimació del tractament

 • La gestió de la contractació de productes i/o serveis a través de la web, així com els tràmits vinculats necessaris (petició de talla de samarreta, emissió factura, cobrament, etc.), està legitimat per l'execució del contracte entre l'Organitzador - Participant.

 • La remissió periòdica d'informació sobre ofertes, promocions i noticies relacionades amb les carreres, les activitats relacionades, a aquells interessats amb els que ja s'hagi mantingut una relació, la SOCIETAT està legitimada per l'interès legítim d'acord amb la normativa vigent ( Llei 34/2002, de l'11 de Juliol, de serveis de la societat de la informació i del comerç electrònic).

 • La gestió d'enviament de comunicats per la SOCIETAT relacionades amb les carreres i activitats relacionades (newsletterts, butlletins, notícies, promocions), a interessats amb els que no hagi tingut una relació previa, es legitima en el consentiment del interessat. 

 • La promoció i comunicació de la Prova a través d'imatges, videos, etc. captades durant les Proves es basen en l'interès legítim de la SOCIETAT com a organitzador de la mateixa. 

 • La SOCIETAT està legitimada en base al seu consentiment a utilitzar el servei, aquest pot ser retirat en qualsevol moment amb la consequència de que no poguem donar resposta a la sol·licitud.

 Destinataris

 • Les entitats financeres per el cobrament dels productes i/o serveis oferts en la Plataforma.

 • Les Forces i Cossos de Seguretat de l'Estat en virtut de l'establert per la llei. 

Adicionalment es realitzaran les comunicacions necessaries a proveïdors que ofereixin els serveis necessaris per el funcionament de la SOCIETAT (encarregats de tractament), entitats col·laboradores, tot per a possibilitar el compliment dels compromisos.

Transferencies Internacionals

No es preveuen transferencies internacionals de les dades dels interessats.

Mesures de seguretat

La SOCIETAT, amb la finalitat de protegir les diferents dades de caràcter personal i altra informació que pugui tractar, implantarà a la seva organització i sistemes aquelles mesures de seguretat necessaries per a evitar la pèrdua, manipulació, publicació, etc. dels mateixos. Entre altres s'utilitzaran, la encriptació tant de la informació com de les comunicacions, etc.

Drets

L'usuari com a interessat té dret a:

 • Conèixer si desde la SOCIETAT s'estan tractant les seves dades personals.

 • Accedir a les seves dades personals. 

 • Rectificar les seves dades personals, sempre i quan siguin inexactes o estiguin incomplets.

 • Suprimir les seves dades personals, quan s'entengui que el motiu per el que es disposaven ha desaparegut, quan s'hagi renovat el consentiment, etc.

 • Oposar-se al tractament de les dades, sempre que concurreixin determinades circumstancies i per motius relacionats amb la seva situació particular. La SOCIETAT deixarà de tractar les dades, a excepció de que per motius legítims o l'exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 • Solicitar la portabilitat de les dades.

 • Retirar els consentiments deixats a la SOCIETAT.

Adicionalment a tot l'anterior, els interessats poden reclamar davant l'Agència Espanyola de Protecció de Dades, quan consideri que la SOCIETAT ha vulnerat els seus drets o no ha satisfet el seu exercici de drets en matèria de protecció de dades. Pot trobar les dades de contacte de la mateixa a través de la seva pagina web: www.aepd.es

Els usuaris podran exercitar els seus drets en front a la SOCIETAT en qualsevol moment i de forma gratuïta, per això haurà d'enviar-nos una comunicació escrita, concretant el dret que exercita, junt a un document acreditatiu de la seva identitat (DNI/NIE o passaport), a qualsevol de les seguüents:

bottom of page